مسابقه پیامک هفتگی

این حدیث از کیست؟؟؟

در قائم ما نشانی از حضرت نوح است و آن طول عمر است.

برای پاسخگویی لطفا جواب خود را به همراه نام و نام خانوادگی و نام شهر به سامانه 10002000100313 بفرستید.

 

برای یافتن پاسخ به نشریه گل نرگس شماره 257 مراجعه نمایید.

 

این حدیث از کیست؟؟؟

در قائم ما نشانی از حضرت نوح است و آن طول عمر است.

برای پاسخگویی لطفا جواب خود را به همراه نام و نام خانوادگی و نام شهر به سامانه 10002000100313 بفرستید.

 

برای یافتن پاسخ به نشریه گل نرگس شماره 257 مراجعه نمایید.