قرعه کشی دور سوم گوشی

با سلام کدهای دور سوم ویژه نامه  خورشید به شرح زیر است

بزرگواران تا سه روز وقت دارند درصورتی که کد خود را مشاهده کردند با شماره 091662225851تماس حاصل فرمایند.

 

1-1155

2-1308

3-1616

4-1661

5-2310

6-2600

7-2735

8-3338

9-4102 

با سلام کدهای دور سوم ویژه نامه  خورشید به شرح زیر است

بزرگواران تا سه روز وقت دارند درصورتی که کد خود را مشاهده کردند با شماره 091662225851تماس حاصل فرمایند.

 

1-1155

2-1308

3-1616

4-1661

5-2310

6-2600

7-2735

8-3338

9-4102