برندگان مسابقه نشریه گل نرگس 238

 

1- 0916...2644


2-محسن خدری 6423...0916

3-خانم وحدت نیا 6867...0937

 

4-آقای منجزی 2930...0916


5-خانم عباسپور 8654...0916


6-خانم گلی دا8780...0916

پاسخ درست گل نرگس 238

محمدی ری شهری

برندگان مسابقه گل نرگس238

 

1-0916...2644


2-محسن خدری 6423...0916

3-خانم وحدت نیا 6867...0937

 

4-آقای منجزی 2930...0916


5-خانم عباسپور 8654...0916


6-خانم گلی دا8780...0916