مسابقه جدید


کدام امام معصوم علیه السلام ؟؟؟؟

 در عالم خواب یا مکاشفه به مرحوم میرزا محمد باقر ایمانی فرموده اند:
در منبرها به مردم بگوئید و به آنان دستور دهید توبه نموده و درباره تـعجـیل ظـهور حضرت حجت ((ارواحناه فداه))دعا نمایند.

منبع پاسخ دسته عنایات قمت رویاهای صادقه و مکاشفات

پاسخ درست را به شماره 09166225851 ارسال نمایید.مهلت ارسال تا روز دوشنبه ساعت ده شب

  توجه:نام خانوادگی خود را ارسال کنید.

 

 

 


کدام امام معصوم علیه السلام ؟؟؟؟

 در عالم خواب یا مکاشفه به مرحوم میرزا محمد باقر ایمانی فرموده اند:
در منبرها به مردم بگوئید و به آنان دستور دهید توبه نموده و درباره تـعجـیل ظـهور حضرت حجت ((ارواحناه فداه))دعا نمایند.

منبع پاسخ دسته عنایات قمت رویاهای صادقه و مکاشفات

پاسخ درست را به شماره 09166225851 ارسال نمایید.مهلت ارسال تا روز دوشنبه ساعت ده شب

  توجه:نام خانوادگی خود را ارسال کنید.