درمان رایگان نیازمندان در کلینیک اسلامی آلاباما

درمان رایگان نیازمندان در کلینیک اسلامی آلاباما

 

به گزارش سایت صاحب الزمان(عج):

کلینیک اسلام«آلاباما»بیماران نیازمند با هر دین و زبان و نژادی را به طور رایگان تحت درمان قرار می دهد.

پرستان و پزشکان از فرهنگ های مختلف که می توانند به زبان های انگلیسی،اردو،عربی و اسپانیایی ارتباط برقرار کنند؛با هم همکاری می کنند تا مهاجران،نیازمندان،افرادی که تحت پوشش بیمه قرار ندارند و بی خانمان ها را بدون توجه به دین،زبان یا قومیت آنها،درمان کنند.

در روندی که از یک دهه پیش در«آلاباما»آغاز شده استآبرخی از پزشکان مسلمانی که صاحب مراکز درمانی در سراسر آمریکا هستند؛برای تامین بودجه درمان نیازمندان و افراد بدون بیمه درمانی داوطلب شدند.