مسابقه گل نرگس شماره 380

مسابقه گل نرگس شماره 380

سخن زیر از کدام معصوم می باشد؟؟؟مردم در روزگار مهدی به عبادت و دین روی می آورند و نماز را به جماعت برگزار می کنند.

لطفا پاسخ خود را تا روز شنبه 10 صبح؛به سامانه 100031300 ارسال نمایسد.

 

برندگان مسابقه 379 

آقای احمدی نژاد 0971...0916

خانم بلال زاده 2713...0938

آقای صفری 8614...0916