مسابقه گل نرگس ۳۷۹

مسابقه گل نرگس ۳۷۹

جمله زیر از کیست؟؟؟

فاطمه دختر رسول خدا(ص)؛برای من اسوه و الگویی نیکوست.

پاسخ خود را تا شنبه ساعت ۱۰ صبح؛به سامانه ۱۰۰۰۳۱۳۰۰ ارسال نمایید.

 

برندگان مسابقه ۳۷۸

بابادی از آبادان ۰۹۱۶۰۰۰۰۳۲۴

رامزی ۰۹۱۶۰۰۰۰۲۳۰

یزدان فرهادی ۰۹۱۶۰۰۰۴۰۵۲

صادق پاسبان از مشهد ۰۹۳۸۰۰۰۳۰۵۳