مسابقه گل نرگس شماره 310

مسابقه گل نرگس شماره ۳۱۰

سخن زیر را کدام معصوم فرموده است؟

مهدی و یاران او؛امر به معروف و نهی از منکر میکنند.

پاسخ خود را به سامانه ۱۰۰۰۳۱۳۰۰ ارسال نمایید.

فقط کسانی که همراه پاسخ؛نام خانوادگی خود را بفرستند؛در قرعه کشی شرکت داده می شوند.

 

برندگان مسابقه شماره ۳۰۹

خانم بابایی  ۰۹۱۴۰۰۰۵۶۲۹

خانم قربانی  ۰۹۳۸۵۸۳۶

۰۹۱۶...۵۵۱۲