مسابقه گل نرگس شماره 309

مسابقه گل نرگس شماره ۳۰۹

مولف کتاب تمثیلات مهدوی کیست؟؟

پاسخ خود را به سامانه ۱۰۰۰۳۱۳۰۰ ارسال نمایید.

فقط کسانی که همراه پاسخ؛نام خانوادگی خود را ارسال نمایند؛در قرعه کشی شرکت داده می شوند.

 

برندگان مسابقه ۳۰۸

علی مجاهد ۰۹۱۰۰۰۰۲۰۶۸

محمود حوری زاده  ۰۹۱۶۰۰۰۳۸۷۷

۰۹۱۶۰۰۰۶۱۳۰