پرسش پیامکی عصر انتظار شماره 36

پرسش پیامکی عصر انتظار شماره ۳۶

این حدیث از کیست؟؟؟

قائم ما بوسیله رعب(در دل دشمنان)یاری می شود

لطفا پاسخ خود را به همراه نام و نام خانوادگی و شهرتان به سامانه 10002000100313 بفرستید

شرکت کنندگان عزیز لطفا توجه داشته باشید که شماره هایی که بیش از یک بار آنها پاسخ فرستاده شود و یا "بدون نام"باشند در قرعه کشی شرکت داده نمیشوند

شما میتوانید پاسخ را در سایت بیابید

پاسخ پرسش 35 

" رهبران "

برندگان پرسش ۳۴ و ۳۵ در پرسش ۳۶ اعلام خواهند شد