مهار اتش پتروشیمی بوعلی سینا

زنگنه تاکید کرد اتش مخازن در حال حاظر مهار شده ودر حال تثبیت ان با فوم پاشی داخل مخازن میباشیم.

زنگنه تاکید کرد اتش این مخزن هم اکنون مهار شده و در  حال تثبیت ان با فوم پاشی در مخزن میباشیم

زنگنه گفت:کار مهمی انجام شده و برای انجام این کار ملی از همه سپاس گزارم

 

به گزارش خبر نگاران زنگنه پنج شنبه 17 تیر خود را به محل حادثه رساند و مدیریت مهار اتش را به عهده گرفت

علت اتش سوزی این مجتمع پس از تحقیقات اعلام خواهد شد...ولی ارتباط ان با عملیات خرابکارانه از سوی زنگنه رد شد