پرسش پیامکی عصر انتظار شماره 33

پرسش پیامکی عصر انتظار شماره 33

یک مورد از اختلافات شیعه و سنی را در موضوع مهدویت نام ببرید

پاسخ خود را به همراه نام و نام خانوادگی و شهرتان به سامانه ۱۰۰۰۲۰۰۰۱۰۰۳۱۳ بفرستید 

شماره هایی که بیش از یک بار با آنها پاسخ فرستاده شود و یا بدون نام باشند در قرعه کشی شرکت داده نمیشوند

برندگان پرسش 32

خانم عبداللهی از مشهد ۰۹۳۰۰۰۰۳۱۵۲

آقای مجیدی از مرند ۰۹۳۷۰۰۰۷۴۱۲

پاسخ پرسش 32: پیامبر اکرم