برندگان مسابقه بزرگ نیمه شعبان در مقام شریف صاحب الزمان(عج)

اسامی برندگان مسابقه بزرگ نیمه شعبان 


اسامی برندگان مسابقه بزرگ نیمه شعبان :

یک عدد قلم قاری:

6681***0903 خانم حاجی زاده   با کد 1514 به شماره 

۶ عدد گوشی همراه:

4534***0939 محمد علی کریمی ارپناهی کد 3258 به شماره

3351***0916  کد 2150 به شماره 

 کد1673خانم شریف پور به شماره تلفن0916***1220

5376***0936 کد2982 به شماره 

آقای علیرضا اسدی  3519***0916 کد3270 به شماره 

 6496***0916  کد 2793حمزه بلیوندی به شماره