پرسش پیامکی عصر انتظار شماره 22

کدام یک از آیات زیر که از سوره هود میباشند،در مورد امام زمان(عج)می باشد؟؟؟

1)آیه 8

2)آیه 9

3)آیه 10

4)آیه 11

لطفا شماره پاسخ مورد نظر خود را به همراه نام و نام خانوادگی و شهر خود به سامانه 10002000100313 بفرستید!!

شماره هایی که بیش از یک بار با آنها پاسخ فرستاده شود و یا بدون نام باشند در قرعه کشی شرکت داده نمی شوند!

برندگان پرسش شماره 21

ناهید قنودی از یزد

رحیمه رسولی از مرند

 

کدام یک از آیات زیر که از سوره هود میباشند،در مورد امام زمان(عج)می باشد؟؟؟

1)آیه 8

2)آیه 9

3)آیه 10

4)آیه 11

لطفا شماره پاسخ مورد نظر خود را به همراه نام و نام خانوادگی و شهر خود به سامانه 10002000100313 بفرستید!!

شماره هایی که بیش از یک بار با آنها پاسخ فرستاده شود و یا بدون نام باشند در قرعه کشی شرکت داده نمی شوند!

برندگان پرسش شماره 21

ناهید قنودی از یزد

رحیمه رسولی از مرند