شهادت آیت ا...نمر باقر النمر

شهادت آیت ا...نمر باقرالنمر را به امام زمان عج و همه شیعیان تسلیت عرض می نماییم.از خداوند متعال نابودی هر چه سریعتر آل یهود(آل سعود )را خواستاریم.و امیواریم که هر چه سریعتر این حاکمان ظالمان عربستان نابود شوند.

شهادت آیت ا...نمر باقرالنمر را به امام زمان عج و همه شیعیان تسلیت عرض می نماییم.از خداوند متعال نابودی هر چه سریعتر آل یهود(آل سعود )را خواستاریم.و امیواریم که هر چه سریعتر این حاکمان ظالمان عربستان نابود شوند.