دل نوشته یک زائر

سلام و درودی بی پایان به حضرت صاحب الزمان (عج)،سلام به آن امام بزرگواری که در هر حال نامش و یادش باعث آرامش قلب دوستدارانش می شود،سلام بر حضرت صاحب الزمان عج آن امام بزرگواری که این روزها و بلکه در تمام دوران ها شیعیان در نقاط مختلف جهان برای آمدن آن حضرت دعا می کنند .امام زمان عج می دانم که ظلم ها را به شیعیان در عربستان و نیجیریه و کشورهای دیگر می بینی و این روزها از این حوداث تلخ چقدر ناراحت هستی،یا صاحب الزمان عج نمی دانم از اعمال من بچه شیعه راضی هستید یا نه ؟

یا اینکه با دیدن اعمال من قلب نازنین شما رنجیده خاطر می شود .یا صاحب الزمان عج چه اشک ها در جمکران و مقام صاحب الزمان عج و مکان های مقدس دیگر بر گونه های دوستداران شما جاری شده و در این حال برای فرج شما دعا می کردند.یا صاحب الزمان عج از شما می خواهم که من را در رسیدن به کمال و سعادت یاری کنید.

یا صاحب الزمان عج بیا و عدالت را روی زمین جاری نما.

دل نوشته یک زائر

سلام و درودی بی پایان به حضرت صاحب الزمان (عج)،سلام به آن امام بزرگواری که در هر حال نامش و یادش باعث آرامش قلب دوستدارانش می شود،سلام بر حضرت صاحب الزمان عج آن امام بزرگواری که این روزها و بلکه در تمام دوران ها شیعیان در نقاط مختلف جهان برای آمدن آن حضرت دعا می کنند .امام زمان عج می دانم که ظلم ها را به شیعیان در عربستان و نیجیریه و کشورهای دیگر می بینی و این روزها از این حوداث تلخ چقدر ناراحت هستی،یا صاحب الزمان عج نمی دانم از اعمال من بچه شیعه راضی هستید یا نه ؟

یا اینکه با دیدن اعمال من قلب نازنین شما رنجیده خاطر می شود .یا صاحب الزمان عج چه اشک ها در جمکران و مقام صاحب الزمان عج و مکان های مقدس دیگر بر گونه های دوستداران شما جاری شده و در این حال برای فرج شما دعا می کردند.یا صاحب الزمان عج از شما می خواهم که من را در رسیدن به کمال و سعادت یاری کنید.

یا صاحب الزمان عج بیا و عدالت را روی زمین جاری نما.

دل نوشته یک زائر