تقویت اعتقاد به امام زمان(عج)


تحکیم مبانی اعتقادی وحفظ گوهر عقیده به ولی عصر علیه السلام یک اصل مهم ویک وظیفه جدی برای هر شیعه ای که می خواهد از نظریات گمراه کننده در آخر زمان در امان باشد

تقویت اعتقاد به امام زمان (عج)
تحکیم مبانی اعتقادی وحفظ گوهر عقیده به ولی عصر علیه السلام یک اصل مهم ویک وظیفه جدی برای هر شیعه ای که می خواهد از نظریات گمراه کننده در آخر زمان در امان باشد.
زراره می گوید:امام صادق علیه السلام فرمود:زمانی بر مردم خواهد آمد که امام آنها غایب می شود .عرض کردم:مردم در این زمان چه کنند ؟فرمـود:بـه ولایـت او تـمسـک جـویـنـد تـا آشـکـار شـود.
بحارالانوار،ج52،ص149
چــه کسـانـی کـه یـک عـمـر دم از ولایــت امــام زمـان(عج)    می زنـنداما قلب آنـها گـرفتـار تـردیـد و بی نوری می شــود                                             
امام جواد علیه السلام درایـن مـورد فرمـود:او بـعد از مـحـو نامش ومرتد شدن اکثر کسانی که معتقد به امامتش می باشندقیام می کند.بحار الانوار ،ج53،ص30
در صـدر اسـلام هـمـه بـه وجـود قائـم (عج)اعـتقـاد داشـتند،امـا اکـنـون ایـن حـدیـث در فرقـه هـای مـخـتلـف اسـلامی بـه جـز شـیعـه دوازده امـامی تحـقـق یـافـتـه اسـت وحـتی عــده ای از کسـانی کـه از زمــره شـیـعـیـان محـسوب می شـوند از اعـمـال واخلاق وروحیه ای برخوردارند که گویا مهدی علیه السلام کمترین جایگاهی در زندگی آنها ندارد البته هر چه از صـدر اسـلام فاصـله می گیریم وعـصر غیـبت طولانی تر می شود غروب دین داری فرا می رسـد وزمسـتـان دیـن داری که نـوید بـخـش بـهار آن است لایه های سـرد وسـنگین خـود را بر روی زمین پهن می کن وچه کسانی که در این سرمای زمستانی تلف می شوند .
رسول خدا صلی ا..علیه وآله وسلم فرمود:او غیـبتی طـولانی خواهد داشت وامـت ها دربـاره او بـه سرگـردانـی وحیرت خواهند افتاد واز دین خود منحرف می شوند .در این هنگام مثل ستارهای درخشان به سوی مردم روی می آورد.بحار الانوار ،ج51،ص72
در چنـیـن اوضـاع وشـرایـطی کـه زمستان دیـن داری است،یـک گل،از یک گلستان در فصل بهار دیـن داری ،ارزشمندتر خواهد بود .از این رو شیعیان عصر غیـبت از ویژگی های ممتازی برخـوردارند
کـه بـه برخـی ازاحـادیـث که در این مورد آمده اشـاره مـی کنیم امام سجاد علیه السلام فرمود:
همانا کسانی که در زمان غیبت او به سر می بـرنـد وبه امـامـت او اعـتقـاد داشـته ومنتـظر ظهورش هستند از مردم هر زمانی برترند زیرا خـداوند عقـل وفـهم ومـعرفـتـی به آنـها داده اسـت که عصر غیـبـت بـرای آنـها نـظـیر زمـان حـضـور ومشاهده است وآنها را در زمـان غـیـبـت بــه مـنزلـه کسـانی قــرار داده  اسـت کـه در پـیـش رسـول خـدا (ص)در راه خدا شـمشیـری می زنـند.ایـنـها
مخلصان واقعی وشیعیان راستین و دعوت کنندگان پنهان وآشکار به دین خدا هستند.بحارالانوار،ج36،ص387