کسی که بخواهد حسن و حسین(ع)را بنگرد من همان حسن و حسین هستم!!

کسی که بخواهد به حسن  و حسین(ع)بنگرد من همان حسن و حسین هستم!!
امام صادق علیه السلام فرمود:آقای ما قائم(عج) هنگام ظهور بر کعبه تکیه می کند و می فرماید:ای گروه خلایق ! آگاه باشید:
کسی که می خواهد آدم و شیث(ع)(جانشین آدم)بنگرد،من همان آدم و شیث(ع)هستم.کسی که می خواهد به نوح و فرزندش سام(جانشین نوح ع)بنگرد،من همان نوح و سام(ع)هستم.کسی که می خواهد به ابراهیم و اسماعیل(ع)بنگرد،من همان ابراهیم و اسماعیل(ع)هستم.کسی که می خواهد به موسی و یوشع(ع)بنگرد،من همان موسی و یوشع(ع)هستم.
کسی که می خواهد به محمد(ص)و امیرمومنان(ع)،من همان محمد(ص)و امیر مومنان(ع)هستم.کسی که بخواهد به حسن و حسین بنگرد،من همان حسن و حسین(ع)هستم.
کسی که بخواهد به امامان از فرزند حسین(ع)بنگرد،من همان امامان(ع)هستم.دعوت مرا اجابت نمایید،من به آنچه خبر داده شده اید و خبر داده نشده اید،خبر می دهم...).
توضیح:یعنی حضرت مهدی(عج)عصاره همه پیامبران ،رسولان و امامان(ع)است و مجری برنامه جامعی است که با اجرای آن،اهداف همه پیامبران و رسولان و امامان(ع)اجرا خواهد شد و پیروان همه ادیان،با پیروی از او به مراد و مقصود خواهند رسید.سیره چهارده معصوم،ص973و974

کسی که بخواهد به حسن  و حسین(ع)بنگرد من همان حسن و حسین هستم!!
امام صادق علیه السلام فرمود:آقای ما قائم(عج) هنگام ظهور بر کعبه تکیه می کند و می فرماید:ای گروه خلایق ! آگاه باشید:
کسی که می خواهد آدم و شیث(ع)(جانشین آدم)بنگرد،من همان آدم و شیث(ع)هستم.کسی که می خواهد به نوح و فرزندش سام(جانشین نوح ع)بنگرد،من همان نوح و سام(ع)هستم.کسی که می خواهد به ابراهیم و اسماعیل(ع)بنگرد،من همان ابراهیم و اسماعیل(ع)هستم.کسی که می خواهد به موسی و یوشع(ع)بنگرد،من همان موسی و یوشع(ع)هستم.
کسی که می خواهد به محمد(ص)و امیرمومنان(ع)،من همان محمد(ص)و امیر مومنان(ع)هستم.کسی که بخواهد به حسن و حسین بنگرد،من همان حسن و حسین(ع)هستم.
کسی که بخواهد به امامان از فرزند حسین(ع)بنگرد،من همان امامان(ع)هستم.دعوت مرا اجابت نمایید،من به آنچه خبر داده شده اید و خبر داده نشده اید،خبر می دهم...).
توضیح:یعنی حضرت مهدی(عج)عصاره همه پیامبران ،رسولان و امامان(ع)است و مجری برنامه جامعی است که با اجرای آن،اهداف همه پیامبران و رسولان و امامان(ع)اجرا خواهد شد و پیروان همه ادیان،با پیروی از او به مراد و مقصود خواهند رسید.سیره چهارده معصوم،ص973و974