اندیشه امام خمینی(ره)در مورد انتظار


امام خمینی(ره)بعضی از دید گاه های اشتباه را به صورت زیر نقد می کند
**دیدگاه کسانی که به استناد برخی روایات می گویند ما نباید در زمان غیبت ،با انحراف ها و مفاسدی که در جامعه وجود دارد ،کاری داشته باشیم ،بلکه باید در جامعه را به حال خود واگذاریم تا زمینه ظهور حضرت به خودی خود فراهم شود:
یک دسته ای می گفتند که خب ،باید عالم پر معصیت بشودتا حضرت بیاید .ما باید نهی از منکر نکنیم ،امر به معروف هم نکنیم تا مردم هر کاری می خواهند بکنند؛گناهان زیاد بشوند تا فرج نزدیک بشود.

** دیدگاه کسانی که معتقدند ما نه تنها نباید جلوی گناهانی را بگیریم که در جامعه وجود دارد،بلکه باید به آن دامن هم بزنیم تا زمینه حضرت حجت(عج) هرچه بیشتر فراهم شود:
یک دسته از این بالاتر بودند.
می گفتند باید دامن زد به گناهان،دعوت کرد مردم را به گناه تا دنیا پر از جور و ظلم شود و حضرت تشریف بیاورند.این هم یک دسته ای بودند که البته در بین این دسته ،منحرفهایی هم بودند؛اشخاص ساده لوح هم بـودند منحرف هایی هم بودند که برای مقاصدی به این دامن می زنند.
امام امت(ره)از این دو دیدگاه به شدت انتقاد می کند و در ادامه سخنانشان می فرماید:
یعنی خلاف ضرورت اسلام خلاف قرآن نیست.این معنا که ما دیگر معصیت بکنیم تا حضرت صاحب(عج)بیاید!

 

حضرت صاحب(عج) که تشریف می آورند ،برای چه می آیند ؛برای اینکه گسترش دهند عدالت را،برای اینکه حکومت را تقویت کنند ،برای اینکه فساد را از بین ببرند.ما بـر خـلاف آیـات شـریـفـه قـرآن ،دست از نهی از منکر برداریم،دست از امر به معروف بر داریم وتوسعه بدهیم گناهان را برای اینکه حضرت بیایند؟
حضرت بیایند چـه می کنند؟حضرت می آیند،می خواهند همین کارها را بکنند.الان دیگر ما هیچ تکلیفی نداریم ؟
دیگر بشر تکلیفی ندارد،بلکه تکلیفش این است که دعوت کند مردم را به فساد؟به حسب رای این جمعیت که بعضی هایشان بازیگرند و بـعضی هایشان نادان ،این است که ما باید بنشینیم ،دعا کنیم به صدام.هر کسی نـفرین بـه صدام کند،خـلاف امر کرده است برای ایـنکه حضـرت دیر می آیند...
ما باید دعا گوی آمریکا باشیم و دعا گوی شوروی باشیم و دعا گوی اذنابشان از قبیل صدام باشیم وامثال اینها تا اینکه اینها عالم را پر کنند از جور و ظلم و حضرت تشریف بیاورند !بعد حضرت تشریف بیاورند که چه کنند ؟
حضرت بیـایـند کـه ظلـم و جـور را بـردارنـد،هــمان کـاری کـه مـا می کنیـم و مـا دعـا می کنیـم کـه ظلم و جور بـاشـد.حضـرت       می خواهند همین را بَرِش دارند.امام مهدی(عج)ذخیره امامت،ص67-

 

 


امام خمینی(ره)بعضی از دید گاه های اشتباه را به صورت زیر نقد می کند
**دیدگاه کسانی که به استناد برخی روایات می گویند ما نباید در زمان غیبت ،با انحراف ها و مفاسدی که در جامعه وجود دارد ،کاری داشته باشیم ،بلکه باید در جامعه را به حال خود واگذاریم تا زمینه ظهور حضرت به خودی خود فراهم شود:
یک دسته ای می گفتند که خب ،باید عالم پر معصیت بشودتا حضرت بیاید .ما باید نهی از منکر نکنیم ،امر به معروف هم نکنیم تا مردم هر کاری می خواهند بکنند؛گناهان زیاد بشوند تا فرج نزدیک بشود.

** دیدگاه کسانی که معتقدند ما نه تنها نباید جلوی گناهانی را بگیریم که در جامعه وجود دارد،بلکه باید به آن دامن هم بزنیم تا زمینه حضرت حجت(عج) هرچه بیشتر فراهم شود:
یک دسته از این بالاتر بودند.
می گفتند باید دامن زد به گناهان،دعوت کرد مردم را به گناه تا دنیا پر از جور و ظلم شود و حضرت تشریف بیاورند.این هم یک دسته ای بودند که البته در بین این دسته ،منحرفهایی هم بودند؛اشخاص ساده لوح هم بـودند منحرف هایی هم بودند که برای مقاصدی به این دامن می زنند.
امام امت(ره)از این دو دیدگاه به شدت انتقاد می کند و در ادامه سخنانشان می فرماید:
یعنی خلاف ضرورت اسلام خلاف قرآن نیست.این معنا که ما دیگر معصیت بکنیم تا حضرت صاحب(عج)بیاید!

 

حضرت صاحب(عج) که تشریف می آورند ،برای چه می آیند ؛برای اینکه گسترش دهند عدالت را،برای اینکه حکومت را تقویت کنند ،برای اینکه فساد را از بین ببرند.ما بـر خـلاف آیـات شـریـفـه قـرآن ،دست از نهی از منکر برداریم،دست از امر به معروف بر داریم وتوسعه بدهیم گناهان را برای اینکه حضرت بیایند؟
حضرت بیایند چـه می کنند؟حضرت می آیند،می خواهند همین کارها را بکنند.الان دیگر ما هیچ تکلیفی نداریم ؟
دیگر بشر تکلیفی ندارد،بلکه تکلیفش این است که دعوت کند مردم را به فساد؟به حسب رای این جمعیت که بعضی هایشان بازیگرند و بـعضی هایشان نادان ،این است که ما باید بنشینیم ،دعا کنیم به صدام.هر کسی نـفرین بـه صدام کند،خـلاف امر کرده است برای ایـنکه حضـرت دیر می آیند...
ما باید دعا گوی آمریکا باشیم و دعا گوی شوروی باشیم و دعا گوی اذنابشان از قبیل صدام باشیم وامثال اینها تا اینکه اینها عالم را پر کنند از جور و ظلم و حضرت تشریف بیاورند !بعد حضرت تشریف بیاورند که چه کنند ؟
حضرت بیـایـند کـه ظلـم و جـور را بـردارنـد،هــمان کـاری کـه مـا می کنیـم و مـا دعـا می کنیـم کـه ظلم و جور بـاشـد.حضـرت       می خواهند همین را بَرِش دارند.امام مهدی(عج)ذخیره امامت،ص67-