حضرت داود علیه السلام و مورچه



حضرت داود علیه السلام در حال عبور از بیابان مورچه ای را دید که مرتب کارش این است که از تپه ای خاک بر می دارد و جای دیگر می ریزد، از خداوند خواست که از این کار آگاه شود ...،مورچه به سخن آمد وگفت :معشوقی دارم که شرط وصل خود را آوردن تمام خاک های آن تپه در این محل قرار داده است حضرت فرمود،با این جثه کوچک،تو تا کی می توانی خاک های این تل بزرگ را به محل مورد نظر منتقل کنی ؟
آیا عمر تو کفایت می کند ؟!
مورچه گفت:همه اینها را می دانم ؛ولی خوشم اگر در این راه بمیرم به عشق محبوب مرده ام !
در اینجا حضرت داود علیه السلام منقلب شد و فهمید این جریان درسی برای اوست و این مورچه هادی و معلم!
آیا جا ندارد با همه وجود در انتظار حضرت ولی عصر(عج)باشیم و حال انتظار را با مشیت حق همراه کنیم؟!
علاوه که برخی از افراد صالح آنها که عاشقان صادق بوده اند اگر بمیرند زنده می شوند،و به این موضوع در دعای عهد نامه آن حضرت اشاره شده است :
در خواست می کنیم :خدایا !اگر بین من و معشوقم مرگ حائل شد،مرگی که برای همه حتـمی است،مرا از قـبـرم بـیـرون آور در حالی که کفن بر کمر بسته ام، شمشیر برهنه نموده و نیزه را افراشته ام و لبیک گویان آن دعوت کننده شهر ها و بادیه ها را یاری کنم.
جناب شیخ رجبعلی خیاط آن نگار مکتب نرفته و عارف دل سوخته گوید:
دیدم که حضرت موسی بن جعفر (ع) در حین دفن جوانی او را در آغوش گرفته پرسیدم! این جوان حرفش چه بود ؟گفتند :این شعر:
منـتـظران را بـه لـب آمد نفس         ای شـه خـوبان تـو به فریاد رس
کتاب کیمیای محبت ،زندگی شیخ رجبعلی خیاطو در کتاب آداب انتظار عارفان قسمتی از این موضوع در صفحه،79آمده است



حضرت داود علیه السلام در حال عبور از بیابان مورچه ای را دید که مرتب کارش این است که از تپه ای خاک بر می دارد و جای دیگر می ریزد، از خداوند خواست که از این کار آگاه شود ...،مورچه به سخن آمد وگفت :معشوقی دارم که شرط وصل خود را آوردن تمام خاک های آن تپه در این محل قرار داده است حضرت فرمود،با این جثه کوچک،تو تا کی می توانی خاک های این تل بزرگ را به محل مورد نظر منتقل کنی ؟
آیا عمر تو کفایت می کند ؟!
مورچه گفت:همه اینها را می دانم ؛ولی خوشم اگر در این راه بمیرم به عشق محبوب مرده ام !
در اینجا حضرت داود علیه السلام منقلب شد و فهمید این جریان درسی برای اوست و این مورچه هادی و معلم!
آیا جا ندارد با همه وجود در انتظار حضرت ولی عصر(عج)باشیم و حال انتظار را با مشیت حق همراه کنیم؟!
علاوه که برخی از افراد صالح آنها که عاشقان صادق بوده اند اگر بمیرند زنده می شوند،و به این موضوع در دعای عهد نامه آن حضرت اشاره شده است :
در خواست می کنیم :خدایا !اگر بین من و معشوقم مرگ حائل شد،مرگی که برای همه حتـمی است،مرا از قـبـرم بـیـرون آور در حالی که کفن بر کمر بسته ام، شمشیر برهنه نموده و نیزه را افراشته ام و لبیک گویان آن دعوت کننده شهر ها و بادیه ها را یاری کنم.
جناب شیخ رجبعلی خیاط آن نگار مکتب نرفته و عارف دل سوخته گوید:
دیدم که حضرت موسی بن جعفر (ع) در حین دفن جوانی او را در آغوش گرفته پرسیدم! این جوان حرفش چه بود ؟گفتند :این شعر:
منـتـظران را بـه لـب آمد نفس         ای شـه خـوبان تـو به فریاد رس
کیمیای محبت،زندگی شیخ رجبعلی