انتظار درکلام مقام معظم رهبری

انتظار درکلام مقام معظم رهبری
ایشان در مورد انتظار فرمودند:
برای تحقق ظهور امام زمان (عج) وجود ظلم و جور شرط کافی نیست وجود انسانهای صالح، انگیزه های قوی،ایمان های  راسخ،گام های استوار و نیز دل های روشن لازم و ضروری است.

منتظران صاحب الزمان(عج) به منور شدن چشم انداز زندگی بشر و پایان دوران ظلم و تجاوز امید دارند و جنایت و ستم و تزویر سردمداران،استکبار جهانی نمی تواند نور امید را از دل های آنان خاموش کند،منتظران حضرت حجت تردیدی ندارند که روزگار ظلم و طغیان و تجاوز به پایان خواهد رسید و قــدرت حـق همه قله های فساد و تعدّی را  از بین خواهد برد. مشهور خوبان ،عباس شمسی

انتظار درکلام مقام معظم رهبری
ایشان در مورد انتظار فرمودند:
برای تحقق ظهور امام زمان (عج) وجود ظلم و جور شرط کافی نیست وجود انسانهای صالح، انگیزه های قوی،ایمان های  راسخ،گام های استوار و نیز دل های روشن لازم و ضروری است.

منتظران صاحب الزمان(عج) به منور شدن چشم انداز زندگی بشر و پایان دوران ظلم و تجاوز امید دارند و جنایت و ستم و تزویر سردمداران،استکبار جهانی نمی تواند نور امید را از دل های آنان خاموش کند،منتظران حضرت حجت تردیدی ندارند که روزگار ظلم و طغیان و تجاوز به پایان خواهد رسید و قــدرت حـق همه قله های فساد و تعدّی را  از بین خواهد برد. مشهور خوبان ،عباس شمسی