انتظار واقعی

ا
آنچه درباره نقش سازنده انتظار گفته شد،تنها زمانی مفهوم خود را به درستی باز می یابد که بدانیم در مذهب شیعه،((منجی موعود))
تنها به عنوان انسان برتری که در آخر الزمان،زمین را از عدالت پـر می سازد وانسان های دربند را رهایـی می بخشد ،مطـرح نـیست بـلـکه او تـداوم بـخـش رسالـت پـیامبران، و وارث اولـیای الـهـی می باشد،حجتی که زنـده ،شاهـد ونـاظر بـرکـردار آدمـیان اسـت بنابراین،نقش او در زندگی فـردی واجتـماعی انسـان هـا تنـها بـه آخـر الزمان و زمان ظهور منحصر نمی شود و وجـود او در لحـظه لحظه زنـدگی سـاکنان زمین نقش دارد .
به اعتـقاد شـیعه ،حجـت خداوند بر روی زمین از یک طـرف،دلیل و راهنـمای آشکار مردم به سوی صـراط مستقیم و از طرف دیـگر ملاک ومـعیاری است که انسان ها می توانند با رجوع به او،مـیزان هماهنگی خود را با دین خدا بسنجند.
بـا تـوجـه به این مفهوم،آن کـس که در انتظار ظهور حجت اسـت خود را مکلف می کند تا همه مناسبات فردی وجمعی اش بـازتاب دهنده انتظارش باشد ؛زیرا در غیر این صورت،انتظار مفهوم خود را ازدسـت می دهد وبـه لقله زبـان تبدیل می شود.منتـظر نمی داند حجت خدا کدامین روز می آید،ولـی می داند بـایـد چنـان زندگی کـند کـه هـر زمـانی ایشان ظهور کرد،اعمال وشیوه زندگی اش را امام زمان(عج)بـپـذیـرد.
بـه بیان دیگر،تنها کسانی در زمان ((ظهور))سربلندند که در زمان ((غیبت))،بـرای تامین رضایت مولایشان تلاش کـرده باشند .ایـن
معنا را به صراحت می توان از قرآن و روایات استفاده کرد.در یکی از آیات قرآن کریم سوره انعام آیه 158آمده است:
روزی که برخی نشانه های خدا آشکار شود،ایمان کسی که پیش از آن ایمان نیاورده یا هنگام ایمان،کار نیکی انجام نداده است،برای او سودی نخواهد داشت.بـگو چشم به راه باشید.ما نیز چشم به راهیم
از جمله در روایتی که از امام صادق علیه السلام در تفسر ایـن آیـه وارد شده ،چنین آمده است :مـراد از نشـانه هـا امامان هستند وآن نشانه ای کـه انتظار کشیده می شود،قـائـم –درود خـدا بر اوبـاد-اسـت .در آن زمـان،ایمـان کسـی که پـیـش از قـیام آن حـضرت با شمشیر،ایمان نیاورده اسـت،برای او سودی نخـواهد داشـت،اگر چه به پدران آن حضرت که پیش از او بودند ایمان آورده باشد
معرفت امام زمان وتکلیف منتظران.ابراهیم شفیعی.ص286

انتظار واقعی
آنچه درباره نقش سازنده انتظار گفته شد،تنها زمانی مفهوم خود را به درستی باز می یابد که بدانیم در مذهب شیعه،((منجی موعود))
تنها به عنوان انسان برتری که در آخر الزمان،زمین را از عدالت پـر می سازد وانسان های دربند را رهایـی می بخشد ،مطـرح نـیست بـلـکه او تـداوم بـخـش رسالـت پـیامبران، و وارث اولـیای الـهـی می باشد،حجتی که زنـده ،شاهـد ونـاظر بـرکـردار آدمـیان اسـت بنابراین،نقش او در زندگی فـردی واجتـماعی انسـان هـا تنـها بـه آخـر الزمان و زمان ظهور منحصر نمی شود و وجـود او در لحـظه لحظه زنـدگی سـاکنان زمین نقش دارد .
به اعتـقاد شـیعه ،حجـت خداوند بر روی زمین از یک طـرف،دلیل و راهنـمای آشکار مردم به سوی صـراط مستقیم و از طرف دیـگر ملاک ومـعیاری است که انسان ها می توانند با رجوع به او،مـیزان هماهنگی خود را با دین خدا بسنجند.
بـا تـوجـه به این مفهوم،آن کـس که در انتظار ظهور حجت اسـت خود را مکلف می کند تا همه مناسبات فردی وجمعی اش بـازتاب دهنده انتظارش باشد ؛زیرا در غیر این صورت،انتظار مفهوم خود را ازدسـت می دهد وبـه لقله زبـان تبدیل می شود.منتـظر نمی داند حجت خدا کدامین روز می آید،ولـی می داند بـایـد چنـان زندگی کـند کـه هـر زمـانی ایشان ظهور کرد،اعمال وشیوه زندگی اش را امام زمان(عج)بـپـذیـرد.
بـه بیان دیگر،تنها کسانی در زمان ((ظهور))سربلندند که در زمان ((غیبت))،بـرای تامین رضایت مولایشان تلاش کـرده باشند .ایـن
معنا را به صراحت می توان از قرآن و روایات استفاده کرد.در یکی از آیات قرآن کریم سوره انعام آیه 158آمده است:
روزی که برخی نشانه های خدا آشکار شود،ایمان کسی که پیش از آن ایمان نیاورده یا هنگام ایمان،کار نیکی انجام نداده است،برای او سودی نخواهد داشت.بـگو چشم به راه باشید.ما نیز چشم به راهیم
از جمله در روایتی که از امام صادق علیه السلام در تفسر ایـن آیـه وارد شده ،چنین آمده است :مـراد از نشـانه هـا امامان هستند وآن نشانه ای کـه انتظار کشیده می شود،قـائـم –درود خـدا بر اوبـاد-اسـت .در آن زمـان،ایمـان کسـی که پـیـش از قـیام آن حـضرت با شمشیر،ایمان نیاورده اسـت،برای او سودی نخـواهد داشـت،اگر چه به پدران آن حضرت که پیش از او بودند ایمان آورده باشد
معرفت امام زمان وتکلیف منتظران.ابراهیم شفیعی.ص286