معنای انتظار وانتظار سازنده

 
انتظار از نظر ریشه لغوی به معنای درنگ در امور ،نگهبانی ،چشم به راه بودن ونوعی امید داشتن به آینده است.
آنچه مشخص است این است که انتظار یک حالت روانی به هـمراه درنـگ وتاءمل اسـت.ولی از این معنا می توان دو نوع برداشت کرد یـکی ایـن کـه این حالت روانی وچشم به راهی ،انسان را به عزلت وانزوا بکشاند ،دست روی دست بگذارد وضعیت فعلی را تحمل کند وبه امید آینده مطلوب فقط انتظار بکشد .دومین برداشت دیگر این چشم به راهی وانتظار باعـث حرکت، پویایی واقدام وعـامل عـمل وآمادگی وسیع تر گردد.وظایف ما در عصر غیبت علی اصغررضوانی ،ص42

معنای انتظار وانتظار سازنده
انتظار از نظر ریشه لغوی به معنای درنگ در امور ،نگهبانی ،چشم به راه بودن ونوعی امید داشتن به آینده است.
آنچه مشخص است این است که انتظار یک حالت روانی به هـمراه درنـگ وتاءمل اسـت.ولی از این معنا می توان دو نوع برداشت کرد یـکی ایـن کـه این حالت روانی وچشم به راهی ،انسان را به عزلت وانزوا بکشاند ،دست روی دست بگذارد وضعیت فعلی را تحمل کند وبه امید آینده مطلوب فقط انتظار بکشد .دومین برداشت دیگر این چشم به راهی وانتظار باعـث حرکت، پویایی واقدام وعـامل عـمل وآمادگی وسیع تر گردد.وظایف ما در عصر غیبت علی اصغررضوانی ،ص42