دایی،صاحب ما کیه؟؟؟؟

عشق شــــهــــدا بــــه امـــام زمـــان(عج)
دایـــی، صـاحـب  مـا  کیـه؟
صدای دلنشین و مطالب گیرای مرحـوم آقای کافی در مهدیه تهران همه را به گریه می انداخت خدایا ما صاحب داریم صاحبمان را برسان.))
 شهید کیومرث(حسین)نوروزی یازده ســال بیشتــر نداشت،از من پرسید :دایی،صاحب ما کیه؟
گفتم :صاحــب الــزمــان(عج)دست های کوچکش را بلند کرد  و گفت :
خــدایــا فـرجــش را نـزدیـک کن.ارادت به اهل بیت،ص311

عشق شــــهــــدا بــــه امـــام زمـــان(عج)
دایـــی، صـاحـب  مـا  کیـه؟
صدای دلنشین و مطالب گیرای مرحـوم آقای کافی در مهدیه تهران همه را به گریه می انداخت خدایا ما صاحب داریم صاحبمان را برسان.))
 شهید کیومرث(حسین)نوروزی یازده ســال بیشتــر نداشت،از من پرسید :دایی،صاحب ما کیه؟
گفتم :صاحــب الــزمــان(عج)دست های کوچکش را بلند کرد  و گفت :
خــدایــا فـرجــش را نـزدیـک کن.ارادت به اهل بیت،ص311