باید در دوران غیبت انتظار او را کشید

امام جواد علیه السلام فرمود:
مهدی ما(ارواحناه فداه)،آن امام هدایتگر است که باید در دوران غیبت انتظار او را کشید و در زمان ظهور از او اطاعت نمود.یاد مهدی،ص234

امام جواد علیه السلام فرمود:
مهدی ما(ارواحناه فداه)،آن امام هدایتگر است که باید در دوران غیبت انتظار او را کشید و در زمان ظهور از او اطاعت نمود.یاد مهدی،ص234