امام کاظم علیه السلام از امام زمان علیه السلام می گوید

امام موسی کاظم علیه السلام در مورد امام زمان(عج)می فرماید:
او امام غریب ،تنها ،دور از وطن،وغائب از دیدگان کسان خویش است که انتقام خون پدرش را می گیرد.یاد مهدی،212                  

امام موسی کاظم علیه السلام در مورد امام زمان(عج)می فرماید:
او امام غریب ،تنها ،دور از وطن،وغائب از دیدگان کسان خویش است که انتقام خون پدرش را می گیرد.یاد مهدی،212