وفای به عهد

هر روز،عهد خود را با مولای خویش تجدید نمایید

وفای به عهد؛یکی از صفات نیک انسان است که در قبال هر کسی؛پسندیده می باشد؛ولی اگر طرف تعهد انسان،خدای تعالی باشد؛ارزش و اهمیت آن،فزونی می یابد.

یاران با وفای حضرت مهدی(عج)نیز نه تنها در اثر فتنه و فراز و فرودهای دوران غیبت،نباید تعهد خود را در یاری امام خود،فراموش کنند؛بلکه هر روز،عهد خود را با مولای خویش تجدید نمایند.

فرات تا فرات؛ص 155