سفارش حضرت مهدی(عج)به زیارت عاشورا

چرا زیارت عاشورا نمی خوانید؟

محدث نوری؛حکایت سید رشتی را چنین بازگو می کند:

حضرت مهدی(عج)به سید دستور خواندن نافله(خصوصاً نافله شب)زیارت جامعه و زیارت عاشورا

را داد و بعد از آن فرمود:

شما چرا نافله نمی خوانید؟نافله،نافله،نافله

شما چرا زیارت عاشورا نمی خوانید؟عاشورا،عاشورا،عاشورا

شما چرا جامعه نمی خوانید؟جامعه،جامعه،جامعه

فرات تا فرات؛دفتر اول؛ص 105