مرهمی بر زخم فراق

در نگین آفرینش می خوانیم:

دوره غیبت حضرت صاحب الزمان(عج)دوران سختی است که شیعه در فراق امام مهربان خود سپری می کند؛ولی امید به آمدن او،دل و جان آن ها را شور و نشاط می بخشد و تحمل سختی ها و دشمنی ها را آسان می کند.


در نگین آفرینش می خوانیم:

دوره غیبت حضرت صاحب الزمان(عج)دوران سختی است که شیعه در فراق امام مهربان خود سپری می کند؛ولی امید به آمدن او،دل و جان آن ها را شور و نشاط می بخشد و تحمل سختی ها و دشمنی ها را آسان می کند.

این امید و آرزوی ظهور او که همیشه و همه جا برای برای انسان های مؤمن،نجات بخش و راهگشا بوده،در روایات اسلامی،((انتظار))نامیده شده است؛انتظاری که منتظران را به امام موعود خود وصل می کند و مرهمی بر زخم فراق ایشان است.

آری؛((انتظار))آن اکسیر ارزشمندی است که مؤمنان منتظر در عصر غیبت را آماده استقبال از ظهور حضرت صاحب الزمان (عج)  می کند و راه و رسم چگونه زیستن را به آن ها می آموزد.

 

کتاب نگین آفرینش ج1،ص126 با کمی ویرایش