سرباز حضرت صاحب الزمان(عج)

شهید ا...بخش یزدان پناه در وصیت نامه خود این گونه می نویسد:

شهید ا...بخش یزدان پناه در وصیت نامه خود این گونه می نویسد:

امیدوارم فرزندم،سربازی سربلند برای حضرت صاحب الزمان(عج)و نایبش امام  خمینی به بار آید !حاضر نیستم که قلب نازنین امام زمان(عج)از ما و خانواده ما ناراحت شود.

کتاب سربازان خورشید،ص190،با کمی ویرایش