حضرت صاحب الزمان(عج)چه تدابیری برای اختفای خود از دشمنان داشته است؟

حاج آقا رضوانی(پاسخ می دهد:

از آنجا که پس از شهادت امام حسن عسکری علیه السلام ،حاکمان ظلم و جور نیز در صدد نابودی حضرت بودند،لذا امام زمان(عج)تدابیری برای اخنفای خود از آنها داشت.اینک به بعضی از آنها اشاره می کنیم:

1-امام زمان(عج)خود را جز به کسانی که مخلص و فدایی بودند،نشان نمی داد.

...

حاج آقا رضوانی(پاسخ می دهد:

از آنجا که پس از شهادت امام حسن عسکری علیه السلام ،حاکمان ظلم و جور نیز در صدد نابودی حضرت بودند،لذا امام زمان(عج)تدابیری برای اخنفای خود از آنها داشت.اینک به بعضی از آنها اشاره می کنیم:

1-امام زمان(عج)خود را جز به کسانی که مخلص و فدایی بودند،نشان نمی داد.

2-پس از آنکه شخصی به حضور امام زمان(عج)شرفیاب می شد،به او سفارش زیاد می شد که این امر را پنهان بدارد و در خبر دادن به شیعیان نهایت احتیاط را داشته باشد.

3-تحریم نام بردن از اسم مخصوص امام زمان(عج) یعنی ((محمّد)).از این رو مشاهده می کنیم که در آن عصر در مورد حضرت مهدی(عج)ازتعبیراتی همچون:قائم،غریم،حجت،ناحیه،صاحب الزمان،و دیگر تعبیرات مبهم استفاده می شد.

4-پنهان شدن از دستگاه خلافت و هرکس که از موالیان آن حضرت به شمار نمی آمد.

5-تغییر دادن مکان و خانه حضرت از جایی به جایی دیگر به نحوی که نظرها را به  خود جلب نکند ،و نیز کسی به آن حضرت مشکوک نشود.و لذا روایاتی را که در تعیین مکان و خانه حضرت اختلاف دارند به همین معنا توجیه می کنیم.

6-کیفیت ارتباط و کیل یا سفیر به قدری مخفیانه بود که هیچ کس از آن اطلاعی پیدا نمی کرد.

7-حضرت وکالت یا سفارت خود را به کسانی واگذار می کرد که نهایت اخلاص و فداکاری را به حضرت داشتند ،به حدی که محال بود از مکان امام زمان(عج)و خصوصیات او اطلاع دهند.لذا هنگامیکه به ابوسهل نوبخی گفتند:

چرا سفارت به حسین بن روح واگذار شد نه به شما؟

در پاسخ گفت:....او کسی است که اگر حجت در زیر عبایش باشد و بدنش را قطعه قطعه کنند تا عبایش را از روی او بردارد هرگز نین نخواهد کرد.

 

کتاب موعود شناسی و پاسخ به شبهات،ص340