رضایت حضرت صاحب الزمان عج

حاج آقا امید درویشی در کتاب خود نویسد:

شهدا و رزمنده های جنگ همواره در پی به دست آوردن رضایت حضرت صاحب الزمان(عج)بودند و تلاش می کردند خواسته های امام زمانشان را بر خواسته های درونی شان ترجیح دهند.


حاج آقا امید درویشی در کتاب خود نویسد:

شهدا و رزمنده های جنگ همواره در پی به دست آوردن رضایت حضرت صاحب الزمان(عج)بودند و تلاش می کردند خواسته های امام زمانشان را بر خواسته های درونی شان ترجیح دهند.

آنان نه تنها خود را به گناه آلوده نمی کردند،بلکه زمینه های گناه و معصیت را برای دیگران هم به وجود               نمی آوردند که مبادا قلب امام زمان(عج)از آنان اندوهگین شود.

 

کتاب سربازان خورشید،ص334