گرامی ترین؟

رسول گرامی  اسلام فرمود:

رسول گرامی  اسلام فرمود:

خوشا به حال آن که قائم خاندان مرا درک کند،در حالی که پیش از دوران قیام،به او و امامان پیش از او اقتدا کرده و از دشمنان ایشان،اعلام بیزاری کرده باشد!آنان دوستان و همراهان من و گرامی ترین امتم،نزد من هستند.

کتاب سربازان خورشید،ص174