نماز حضرت صاحب الزمان (عج)

یکی از دوستان شهید نوروز علی امیر فخریان بازگو     می کند:

یکی از دوستان شهید نوروز علی امیر فخریان بازگو                می کند:

در منطقه شوش دانیال با هم بودیم.

گاهی برای حراست از خط مقدم و گاهی برای پشتیبانی نیروها،وارد عمل می شدیم.

نوروز علی در بین ما بی نظیر بود .

هر شب،نماز آقا حضرت صاحب الزمان  (عج) را می خواند.

سربازان خورشید،ص257