گزارش تصویری از مراسم مسجد آل طیب شهرستان شوشتر

گزارش اختصاصی تصویری از مراسم مسجد آل طیب شهرستان شوشتر