گزارش تصویری از مراسم زنجیر زنی مسجد علامه شیخ شوشتری ره

 گزارش اختصاصی تصویری از مراسم زنجیر زنی مسجد علامه شیخ شوشتری ره شهرستان شوشتر