گزارش تصویری روز نهم محرم در شهرستان شوشتر

گزارش اختصاصی سایت جهانی صاحب الزمان عج از مراسم روز 9 محرم سال 1438 در شهرستان شوشتر