امام مهربان

امام مهربانم اکنون میخواهم دلنوشته ای بنویسم از اعماق وجودم زیر ایمان دارم که حرف های دلم را متوجه می شوی وامید دارم به روزی که بیایی.

بسم الله الرحمن الرحیم

السلام علیک یاصاحب الزمان

امام مهربان

امام مهربانم اکنون میخواهم دلنوشته ای بنویسم از اعماق وجودم زیر ایمان دارم که حرف های دلم را متوجه می شوی وامید دارم به روزی که بیایی.

روزی که باخود عطر بهشت می آوری ودنیا با آمدنت خوش بومیشود وهمه این بو را حس میکنند ومتوجه میشوند که تو آمده ایی .

مطمنم روزی که بیایی همه ظلم ها در دنیا پایان می یابد وباوجود شما دیگر ستمی در دنیا نخواهدماند زیر می دانم که تو انقدر مهربان وبزرگ هستی که تحمل نداری که قدرتمندان بر ضعیفان ظلم کنند وبه کودکان آسیبب رسانند .

با آمدنت دنیا آرام میشود پس تا وقتی که زنده هستم برای ظهورت دعا میکنم وغروب های جمعه منتظر امدنت هستم زیرا می دانیم که تو مانند خورشید پشت ابرهستی وگرمای وجودت را به تمام مردم منتقل میکنی .

اما میترسم روزی که بیایی من نباشم اما بازهم انقدر عاشقت هستم که امیدوارم بعد از مرگم این بنده حقیر را شفاعت کنی .یامهدی (عج).

به امید روزی که بیایی.

 

خانم افشار-اهواز