شهید علی صیاد شیرازی و دعای مقدس آقا امام زمان علیه السلام


شهید علی صیاد شیرازی:
اینجا اولین جایی بود که در منـطقه جنـــگی،دعای مقدس آقـــا
امام زمان(عج)را خواندم.همین که این دعا را خواندم ،بلافاصله طرح عملیات توی ذهنم آمد.ناگهان تمام تاکتیک هایی که به صورت علمی خوانده بودم و هیچ وقت عملاًاستفاده نکرده بودم،در ذهنم آمد.یعنی از بین همه خواندنی ها و دوره هایی که دیده بودم ذهنم روشن شدکه کجا باید اینها را بکار گیرم .آن هم تاکتیک عبور از نطقه خطر در شرایط محاصره دشمن بود. ارادت به اهل بیت،ص79

 

عشق شهدا به امام زمان(عج)
شهید علی صیاد شیرازی:
اینجا اولین جایی بود که در منـطقه جنـــگی،دعای مقدس آقـــا
امام زمان(عج)را خواندم.همین که این دعا را خواندم ،بلافاصله طرح عملیات توی ذهنم آمد.ناگهان تمام تاکتیک هایی که به صورت علمی خوانده بودم و هیچ وقت عملاًاستفاده نکرده بودم،در ذهنم آمد.یعنی از بین همه خواندنی ها و دوره هایی که دیده بودم ذهنم روشن شدکه کجا باید اینها را بکار گیرم .آن هم تاکتیک عبور از نطقه خطر در شرایط محاصره دشمن بود. ارادت به اهل بیت،ص79