لطفا حضرت صاحب الزمان(عج) را در چند جمله معرفی نمایید؟

حضرت صاحب الزمان(عج)خلیفه و جانشین پروردگارست.


پاسخ از زبان بنده صالح پروردگار آیت ا...عبدالقائم شوشتری دامت برکاته
حضرت صاحب الزمان(عج)آیینه تجلیات پروردگارست .
حضرت صاحب الزمان(عج)خلیفه و جانشین پروردگارست.
حضرت صاحب الزمان (عج)بـــاب ا...است.
حضرت صاحب الزمان(عج)واسطه بین پروردگار و خلق است.
حضرت صاحب الزمان(عج)پدر مهربان شیعیان می باشد بلکه پدر شفیق همه بشریت می باشد.
حضرت صاحب الزمان(عج)انسان کامل می باشد.
حضرت صاحب الزمان(عج)یادگار انبیای اولوالعزم می باشد.
حضرت صاحب الزمان(عج)مصلح گیتی(جهان) و منجی انسان هاست می باشد.
امام زمان(عج)در کلام اولیای ربانی-با کمی ویرایش

 

توضیح کاربر:آیت ا...عبدالقائم شوشتری دامت برکاته چندین بار به مقام صاحب الزمان(عج)تشریف آورده اند و جملات حقیقتاً زیبایی در مورد این مکان(مقام صاحب الزمان عج) گفته اند جملات ایشان در مورد مقام صاحب
الزمان(عج) در کتاب خرمن معرفت و پرهای صداقت آمده است.