کودک پنج ساله چگونه امام مردم می شود؟

در میان پیامبران بزرگوار،حضرت عیسی(ع)حضرت یحیی(ع)،در کودکی پیامبر شدند


پاسخ:چه مانعی دارد پروردگار توانا و حکیم ،همه شرایط و شایستگیهای امامت را در وجود کودک خردسال،قرار دهد،در گیتی و در میان مردم عادی،گاهی کودکان استثنایی و نابغه مانند ابوعلی سینا بودند،که رشد فکری یک ماهه آنها مطابق رشد فکری ده سال دیگران است،بنابراین چنین چیزی محال نیست،هنگامی که محال نبود،با تعلق قدرت پروردگار ،هیچ مشکلی در میان نخواهد بود .پیش از امام دوازدهم شیعیان حضرت صاحب الزمان علیه السلام امام نهم شیعیان،حضرت جواد علیه السلام،در حدود هفت سالگی به امامت رسیدند،و در میان پیامبران بزرگوار،حضرت عیسی(ع)حضرت یحیی(ع)،در کودکی پیامبر شدند،چنانچه آیه12و30سوره مریم بر این موضوع اشاره می کند.

سیره چهارده معصوم،ص1010