نزد خانه کعبه

نزد خانه کعبه
مرجع عالیقدر حضرت آیت ا...العظمی حسین نوری همدانی در کتاب خود می نویسد:
مقام و منزلتی محمّد بن عثمان(نائب دوم امام زمان عج)در نزد حضرت صاحب الزّمان علیه السلام داشت، که شیعیان و علاقه مندان به ولایت همیشه احوال حضرت صاحب الزمان (عج)را از محمّد بن عثمان  می پرسیدند،عبدا...بن جعفر حمیری از او پرسید آخرین مرتبه ای که حضرت صاحب الزمان علیه السلام را دیدار کردی آن حضرت در چه حــال بــود؟
او گــفــت:
آخرین مرتبه ای که آن حضرت را دیـــدم این بود که  در نـــزد خــانه کــعبـــه نیایش مــی کــرد و بــه  خداوند می گفت:
پروردگارا وعده ای را که به من داده ای محقق و عملی بگردان.کتاب اسلام مجسم علمای بزرگ اسلام ،ج1،ص424غیبت شیخ طوسی،ص364

نزد خانه کعبه
مرجع عالیقدر حضرت آیت ا...العظمی حسین نوری همدانی در کتاب خود می نویسد:
مقام و منزلتی محمّد بن عثمان(نائب دوم امام زمان عج)در نزد حضرت صاحب الزّمان علیه السلام داشت، که شیعیان و علاقه مندان به ولایت همیشه احوال حضرت صاحب الزمان (عج)را از محمّد بن عثمان  می پرسیدند،عبدا...بن جعفر حمیری از او پرسید آخرین مرتبه ای که حضرت صاحب الزمان علیه السلام را دیدار کردی آن حضرت در چه حــال بــود؟
او گــفــت:
آخرین مرتبه ای که آن حضرت را دیـــدم این بود که  در نـــزد خــانه کــعبـــه نیایش مــی کــرد و بــه  خداوند می گفت:
پروردگارا وعده ای را که به من داده ای محقق و عملی بگردان.کتاب اسلام مجسم علمای بزرگ اسلام ،ج1،ص424غیبت شیخ طوسی،ص364