جانشین حسین بن روح (ره)

جــانـشیــن
محمد بن عثمان هنگامی که بیمار شد،شیعیان-چون می دانستند که حضرت صاحب الزمان علیه السلام نیز مانند امامان(ع) پیش از خود هرگز شیعیان را بدون سرپرست نمی گذارند و محمد بن عثمان که پنجاه سال است نیابت از آن حضرت را بر عهده دارد اکنون که از دنیا می رود باید شخصی را به عنوان نیابت معرفی کند-همگی جمع شدند و بحضور محمد بن عثمان آمدند و پــس از احوال پرسی از او پرسیدند اگر حادثه ای به وقوع پیوست چه کسی جانشـین توخواهد بود؟
او در پاســخ گفـــت:
ابوالقاسم حسین بن روح جانشین من و سفیر میان حضرت صاحب الزمان علیه السلام و شما است و مورد وثوق  و امانت است و در کارهای خود به او مراجعه کنید که من مأمور شده ام او را به این عنوان به شما معرفی کنم و من اکنون به وظیفه خود عمل کردم. کتاب اسلام مجسم علماء بزرگ اسلام،بقلم مرجع عالیقدر آیت ا...العظمی حسین نوری همدانی،ج1،ص422مر.غیبت شیخ طوسی ،ص371و منتخب الأثر،ص396

نوشته کاربر:بار پروردگار قلب امام زمان(عج)را از ما راضی بفرما

جــانـشیــن
محمد بن عثمان هنگامی که بیمار شد،شیعیان-چون می دانستند که حضرت صاحب الزمان علیه السلام نیز مانند امامان(ع) پیش از خود هرگز شیعیان را بدون سرپرست نمی گذارند و محمد بن عثمان که پنجاه سال است نیابت از آن حضرت را بر عهده دارد اکنون که از دنیا می رود باید شخصی را به عنوان نیابت معرفی کند-همگی جمع شدند و بحضور محمد بن عثمان آمدند و پــس از احوال پرسی از او پرسیدند اگر حادثه ای به وقوع پیوست چه کسی جانشـین توخواهد بود؟
او در پاســخ گفـــت:
ابوالقاسم حسین بن روح جانشین من و سفیر میان حضرت صاحب الزمان علیه السلام و شما است و مورد وثوق  و امانت است و در کارهای خود به او مراجعه کنید که من مأمور شده ام او را به این عنوان به شما معرفی کنم و من اکنون به وظیفه خود عمل کردم. کتاب اسلام مجسم علماء بزرگ اسلام،بقلم مرجع عالیقدر آیت ا...العظمی حسین نوری همدانی،ج1،ص422مر.غیبت شیخ طوسی ،ص371و منتخب الأثر،ص396

نوشته کاربر:بار پروردگار قلب امام زمان(عج)را از ما راضی بفرما