انتظار عدل امام زمان علیه السلام


واضح است که حالت انتظار برای برقراری عدل باید در دل باشد و سعی کنیم که این حالت همیشه باشد،این حالت،یعنی انتظار بر چیده شدن هر فسق،هر جور و هر ظلم.
انتظار یعنی:انتظار ریشه کن شدن هر کافر و معاند
انتظار یعنی:انتظار بر چپیده شدن آنچه خـلاف قـرآن الهی است
انتظار یعنی:انتظار رفع و رجس و پلیدی از عالَم.انتظار یعنی:انتظار رفع همه مریضی ها در عالَم.انتظار یعنی:انتظار جاری شدن احکــام الـهی به دست ولی خداوند،حضرت امام زمان(عج).انتظار یعنی:انتـظـار پــرشدن عالَم از عدل وداد،خوشی و خرمی،عافیت و پاکدامنی ،صفا و صمیمیت و رضایت امام زمان(عج)که در واقع رضایت خداوند است.
در فرازهای از دعای صاحب الأمر می خوانیم:پروردگارا !
به وسیلۀ او زمین را از عدل و داد پر گردان آن چنان که زمین از ظلم و بیدادگر پُر گشته به راستی که تو شنوا و اجابت کننده هستی.توجه به حضرت ولی عصر(عج) امام زمان(عج)،ص194

انــتـظـار عــدل امـام زمـان(عج)
واضح است که حالت انتظار برای برقراری عدل باید در دل باشد و سعی کنیم که این حالت همیشه باشد،این حالت،یعنی انتظار بر چیده شدن هر فسق،هر جور و هر ظلم.
انتظار یعنی:انتظار ریشه کن شدن هر کافر و معاند
انتظار یعنی:انتظار بر چپیده شدن آنچه خـلاف قـرآن الهی است
انتظار یعنی:انتظار رفع و رجس و پلیدی از عالَم.انتظار یعنی:انتظار رفع همه مریضی ها در عالَم.انتظار یعنی:انتظار جاری شدن احکــام الـهی به دست ولی خداوند،حضرت امام زمان(عج).انتظار یعنی:انتـظـار پــرشدن عالَم از عدل وداد،خوشی و خرمی،عافیت و پاکدامنی ،صفا و صمیمیت و رضایت امام زمان(عج)که در واقع رضایت خداوند است.
در فرازهای از دعای صاحب الأمر می خوانیم:پروردگارا !
به وسیلۀ او زمین را از عدل و داد پر گردان آن چنان که زمین از ظلم و بیدادگر پُر گشته به راستی که تو شنوا و اجابت کننده هستی.توجه به حضرت ولی عصر(عج) امام زمان(عج)،ص194