تفسیر انتظار از زبان امام خمینی(ره)


با توجه به برداشت های مختلف از مفهوم انتظار و گاهی متضاد،و ترویج برخی اندیشه ها که از سر کج فهمی بوده و مردم را به سکوت و سکون فرا می خواند،امام خمینی (ره)در تفسیر انتظار سازنده،و تحرک بخش و امید آفرین می فرمایند:
نگویید بگذار تا امام زمان (عج) بیاید شما نماز را هیچ وقت  می گذارید ...امام زمان(عج)آمد بخوانید؟حفظ اسلام واجب تر از نماز است.منطق خمین را نداشته باشید که می گفت:باید معاصی رواج داد تا امام زمان (عج)بیاید.اگر معصیت رواج پیدا نکند حضرت ظهور نمی کند!
اینجا ننشیند فقط مباحثه کنید،بلکه در سایر احکام اسلام هم مطالعه کنید.حقایق را نشر دهید،جزوه بنویسید و منتشر کنید .البته موثر خواهد بود.من تجربه کرده ام که تأثیر دارد.
ولایت فقیه،ص69و کتاب امام مهدی ذخیره امامت،ص45

تفسیر انتظار از زبان امام خمینی(ره)
با توجه به برداشت های مختلف از مفهوم انتظار و گاهی متضاد،و ترویج برخی اندیشه ها که از سر کج فهمی بوده و مردم را به سکوت و سکون فرا می خواند،امام خمینی (ره)در تفسیر انتظار سازنده،و تحرک بخش و امید آفرین می فرمایند:
نگویید بگذار تا امام زمان (عج) بیاید شما نماز را هیچ وقت         می گذارید ...امام زمان(عج)آمد بخوانید؟حفظ اسلام واجب تر از نماز است.منطق خمین را نداشته باشید که می گفت:باید معاصی رواج داد تا امام زمان (عج)بیاید.اگر معصیت رواج پیدا نکند حضرت ظهور نمی کند!
اینجا ننشیند فقط مباحثه کنید،بلکه در سایر احکام اسلام هم مطالعه کنید.حقایق را نشر دهید،جزوه بنویسید و منتشر کنید .البته موثر خواهد بود.من تجربه کرده ام که تأثیر دارد.
ولایت فقیه،ص69و کتاب امام مهدی ذخیره امامت،ص45