وبسایت تحلیلی خبری مقام صاحب الزمان شوشتر…
ورود

مطالب پیرامون موضوع : ختم صلوات و ختم قرآن

ثبات گام تا ظهور

ثبات گام تا ظهور

بنده صالح خداآیت ا...محمد تقی بهجت(ره)

می گوید:

برای مؤمنان تثبیت در دین و ایمان و ثبات گام تا ظهور آن حضرت(حضرت صاحب الزمان عج)،از ظهور آن حضرت،مهم تر است

ادامه مطلب ...
ختم صلوات گل نرگس 272

ختم صلوات گل نرگس 272

از تاریخ15/10/94 تا22/10/94توسط شـــــــما زائــــــــــــــــرین محترم 6ختم قرآن  و هم چنیـن بیش از 1761000صلوات وبیش از 9606دعای فرج و 836دعای توسل و 678عاشوراو 567زیارت آل یاسین برای سلامتی وتعجیل در…

ادامه مطلب ...
ختم صلوات گل نرگس 271

ختم صلوات گل نرگس 271

از تاریخ8/10/94 تا15/10/94توسط شـــــــما زائــــــــــــــــرین محترم 1ختم قرآن  و هم چنیـن بیش از 310000صلوات وبیش از 1418دعای فرج و 39دعای توسل و 41عاشوراو 35زیارت آل یاسین برای سلامتی وتعجیل در…

ادامه مطلب ...
ختم صلوات گل نرگس 267

ختم صلوات گل نرگس 267

از تاریخ10/9/94 تا17/9/94توسط شـــــــما زائــــــــــــــــرین محترم 6ختم قرآن  و هم چنیـن بیش از 362000صلوات وبیش از 4008دعای فرج و 371دعای توسل و 249عاشوراو 257زیارت آل یاسین برای سلامتی وتعجیل در…

ادامه مطلب ...
ختم صلوات گل نرگس 265

ختم صلوات گل نرگس 265

از تاریخ26/8/94 تا3/9/94توسط شما زائرین محترم 2ختم قرآن  و هم چنیـن بیش از 593000صلوات وبیش از 7973دعای فرج و 236دعای توسل و 364عاشوراو 266زیارت آل یاسین برای سلامتی وتعجیل در…

ادامه مطلب ...
ختم صلوات گل نرگس 264

ختم صلوات گل نرگس 264

از تاریخ19/8/94 تا26/8/94توسط شـــــــما زائــــــــــــــــرین محترم 2ختم قرآن  و هم چنیـن بیش از 593000صلوات وبیش از 7973دعای فرج و 236دعای توسل و 364عاشوراو 266زیارت آل یاسین برای سلامتی وتعجیل در…

ادامه مطلب ...
ختم صلوات گل نرگس 263

ختم صلوات گل نرگس 263

از تاریخ12/8/94 تا19/8/94توسط شـــــــما زائــــــــــــــــرین محترم 1ختم قرآن  و هم چنیـن بیش از 410000صلوات وبیش از 2360دعای فرج و 155دعای توسل و 195عاشوراو 135زیارت آل یاسین برای سلامتی وتعجیل در…

ادامه مطلب ...
ختم صلوات گل نرگس 261

ختم صلوات گل نرگس 261

از تاریخ28/7/94 تا5/7/94توسط شـــــــما زائــــــــــــــــرین محترم 2ختم قرآن  و هم چنیـن بیش از 265000صلوات وبیش از 2562دعای فرج و 114دعای توسل و 173زیارت عاشوراو 92زیارت آل یاسین برای سلامتی وتعجیل…

ادامه مطلب ...
ختم صلوات گل نرگس 260

ختم صلوات گل نرگس 260

ختم ها برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمانعلیه السلاماز تاریخ21/7/94 تا28/7/94توسط شـــــــما زائــــــــــــــــرین محترم 2ختم قرآن  و هم چنیـن بیش از 501000صلوات وبیش از 528دعای فرج و 134دعای…

ادامه مطلب ...
ختم صلوات گل نرگس 258

ختم صلوات گل نرگس 258

از تاریخ7/7/94 تا14/7/94توسط شـــــــما زائــــــــــــــــرین محترم 2ختم قرآن  و هم چنیـن بیش از 380000صلوات وبیش از 2551دعای فرج و 142دعای توسل و 128زیارت عاشوراو 90زیارت آل یاسین برای سلامتی وتعجیل…

ادامه مطلب ...
ختم صلوات گل نرگس 257

ختم صلوات گل نرگس 257

السلام از تاریخ31/6/94 تا7/7/94توسط شـــــــما زائــرین محترم 3ختم قرآن  و هم چنیـن بیش از 966000صلوات وبیش از 6665دعای فرج و 384دعای توسل و 223زیارت عاشوراو 200زیارت آل یاسین برای سلامتی…

ادامه مطلب ...
ختم صلوات گل نرگس 256

ختم صلوات گل نرگس 256

ختم ها برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمانعلیه السلاماز تاریخ24/6/94 تا31/6/94توسط شـــــــما زائــــــــــــــــرین محترم 3ختم قرآن  و هم چنیـن بیش از 511000صلوات وبیش از 4800دعای فرج و 230دعای…

ادامه مطلب ...
ختم صلوات گل نرگس 255

ختم صلوات گل نرگس 255

ختم ها برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام از تاریخ17/6/94 تا24/6/94توسط شـــما زائـــرین محترم ختم قرآن  و هم چنیـن بیش از 85000صلوات وبیش از 535 دعای…

ادامه مطلب ...
ختم صلوات گل نرگس 254

ختم صلوات گل نرگس 254

ختم ها برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمانعلیه السلاماز تاریخ10/6/94 تا17/6/94توسط شـــــــما زائــــــــــــــــرین محترم2ختم قرآن  و هم چنیـن بیش از 964000صلوات وبیش از 5157 دعای فرج و 247عای…

ادامه مطلب ...
ختم صلوات گل نرگس 253

ختم صلوات گل نرگس 253

ختم ها برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمانعلیه السلاماز تاریخ3/6/94  تا10/6/94 توسط شـــــــما زائــــــــــــــــرین محترم2ختم قرآن  و هم چنیـن بیش از 384000صلوات وبیش از 5184 دعای فرج و…

ادامه مطلب ...
ختم صلوات گل نرگس 252

ختم صلوات گل نرگس 252

ختم ها برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام از تاریخ27/5/94 تا3/6/94توسط شـــــــما زائــــــــــــــــرین محترم5ختم قرآن  و هم چنیـن بیش از 700000صلوات وبیش از 1410 دعای فرج…

ادامه مطلب ...
ختم صلوات گل نرگس 251

ختم صلوات گل نرگس 251

از تاریخ20/5/94 تا27/5/94توسط شـــــــما زائــــــــــــــــرین محترم4ختم قرآن  و هم چنیـن بیش از 748000صلوات وبیش از 9583 دعای فرج و 293دعای توسل و 376زیارت عاشوراو 219زیارت آل یاسین برای سلامتی وتعجیل…

ادامه مطلب ...
ختم صلوات گل نرگس 250

ختم صلوات گل نرگس 250

از تاریخ6/5/94 تا20/5/94توسط شـــما زائــــرین محترم3ختم قرآن  و هم چنیـن بیش از 1192000صلوات وبیش از 613 دعای فرج و 49دعای توسل و 71زیارت عاشوراو 8زیارت آل یاسین برای سلامتی وتعجیل…

ادامه مطلب ...
ختم صلوات گل نرگس 248

ختم صلوات گل نرگس 248

از تاریخ30/4/94 تا6/5/94توسط شـما زائــرین محترم1ختم قرآن  و هم چنیـن بیش از 241000صلوات وبیش از 823 دعای فرج و 41دعای توسل و 83زیارت عاشوراو 33زیارت آل یاسین برای سلامتی وتعجیل…

ادامه مطلب ...
ختم صلوات گل نرگس 247

ختم صلوات گل نرگس 247

از تاریخ23/4/94 تا30/4/94توسط شـــــــما زائـرین محترم 1 ختم قرآن  و هم چنیـن بیش از 505000صلوات وبیش از 1353 دعای فرج و 67دعای توسل و 81زیارت آل یاسین برای سلامتی وتعجیل…

ادامه مطلب ...
ختم صلوات گل نرگس 244

ختم صلوات گل نرگس 244

از تاریخ2/4/94 تا9/4/94توسط شـــــــما زائــــــــــــــــرین محترم1ختم قرآن  و هم چنیـن بیش از 458000 صلوات وبیش از 1550 دعای فرج و 267 دعای توسل و 118 زیارت عاشورا و 94 زیارت…

ادامه مطلب ...
ختم صلوات گل نرگس 243

ختم صلوات گل نرگس 243

از تاریخ26/3/94 تا2/4/94توسط شـــــــما زائـرین محترم2 ختم قرآن  و هم چنیـن بیش از 1133000صلوات وبیش از 6994 دعای فرج و 271دعای توسل و 378زیارت عاشورا و 312زیارت آل یاسین برای…

ادامه مطلب ...
ختم صلوات گل نرگس 242

ختم صلوات گل نرگس 242

در طول هفته گدشته (از تاریخ19/3/94 تا26/3/94) بیش از 676000 صلوات

بیش از 6627 دعای فرج و 339دعای توسل و 374زیارت عاشورا و 301زیارت آل یاسین برای سلامتی وتعجیل در…

ادامه مطلب ...
ختم صلوات گل نرگس 241

ختم صلوات گل نرگس 241

(از تاریخ12/3/94 تا19/3/94)  در طول یک هفته گذشته 

 بیش از 822000صلوات وبیش از 1170 دعای فرج و 295دعای توسل و 553زیارت عاشوراو 250زیارت آل یاسین

برای سلامتی امام زمان توسط شما…

ادامه مطلب ...
ختم صلوات 235

ختم صلوات 235

از تاریخ1/1/94 تا8/2/94

بیش از 923000صلوات وبیش از 5759 دعای فرج و بیش از 610دعای توسل و 571زیارت عاشوراو 380زیارت آل یاسین برای سلامتی وتعجیل در فرج  امام زمان(عج)خوانده شد..

ادامه مطلب ...