نشریه گل نرگس 234

نشریه گل نرگس 234

نشریه گل نرگس 234

(1/2/1394)

کلام وحی الهی )به نام خداوند بخشنده مهربان)

و هر گاه وسوسه ای از شیطان به تو رسد،به خدا پناه بر؛که او شنونده و داناست!…

ادامه مطلب ...